"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

07-09-2011

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych (PZN) jest reprezentatywną organizacją środowiska, posiadającą trójstopniową sieciową strukturę na poziomie powiatu, województwa i centralnym, dysponującą dużym potencjałem zasobów ludzkich.
PZN obejmuje cały kraj siecią swoich jednostek organizacyjnych. W każdym z 16 województw działa okręg PZN posiadający osobowość prawną. Struktura obejmuje również 362 koła terenowe, których rozmieszczenie jest zgodne z podziałem kraju na powiaty i gminy.
Mając taką strukturę organizacyjną PZN ma porównywalne, duże możliwości działania w całym kraju w każdym województwie i każdym powiecie.
Poza jednostkami wojewódzkimi i powiatowymi Związek  posiada:
1.    Biuro Zarządu Głównego Zakład Pracy Chronionej,;
2.    Pięć całorocznych ośrodków szkoleniowo-leczniczo-rehabilitacyjnych w różnych częściach kraju (Ustronie Morskie, Olsztyn, Bydgoszcz, Ciechocinek, Muszyna) przystosowanych do pracy z niewidomymi;
3.    Centralną Przychodnię Rehabilitacyjno-Leczniczą w Warszawie;
4.    Trzy Domy Pomocy Społecznej (w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie);
5.    Trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Słupsku, Toruniu i Włocławku);
6.     Dwa Zakłady Aktywności Zawodowej (w Olsztynie, Końskich);
7.    Ośrodek Szkoleniowy w Warszawie;
8.    Krajowe Centrum Kultury w Kielcach;
9.    Bibliotekę Centralną w Warszawie obsługującą niewidomych i słabowidzących z całej Polski i specjalistów z nimi pracujących, posiadającą zbiory tyflologiczne, beletrystyczne w brajlu, powiększonym i zwykłym druku, na nośnikach cyfrowych, teksty zapisane elektronicznie i odsłuchiwane przez niewidomych za pośrednictwem komputera wyposażonego w oprogramowanie czytające tekst mową syntetyczną, unikalny w skali Europy serwis dostarczania cyfrowych książek mówionych w autoryzowanym dostępie zdalnym za pośrednictwem sieci Internet.
Biuro ZG PZN ZPCH w Warszawie jest wykorzystywane jako biuro Projektu. Poza sprzętem wymienionym w pkt. 7 obiekt posiada dwie sale konferencyjne na 20 i 60 osób, wyposażone w urządzenia multimedialne, pracownię komputerową z 10 stanowiskami przystosowanymi do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem, wzorcownię ze sprzętem rehabilitacyjnym, Centrum Rehabilitacji z zapleczem informacyjno-dydaktycznym (publikacje, filmy, sprzęt).
W Ośrodkach znajdują się sale konferencyjne wyposażone w środki multimedialne i pracownie rehabilitacyjne (komputerowe, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, pomoce do nauki orientacji przestrzennej), które mogą być wykorzystane jako baza szkoleniowo-hotelowa. Poza tym istotny jest fakt, że mieszczą się one w różnych częściach Polski – na południu, północy i w Polsce centralnej co jest bardzo istotne i korzystne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów.
Ośrodki, DPS, Biblioteka Centralna, Przychodnia, WTZ, ZAZ, Krajowe Centrum Kultury  mogą zostać wykorzystane jako miejsca stażu beneficjentów i ewentualne miejsca pracy.
Ponadto, Związek jest aktywnym członkiem Koalicji na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Polskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych oraz międzynarodowych organizacji: Światowej Unii Niewidomych (WBU) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) dzięki czemu ma dostęp do nowoczesnych metod rehabilitacji i najnowocześniejszych technologii.
PZN wielokrotnie występował jako partner (bądź lider) projektów wymagających zaangażowania partnerów pochodzących z różnych sektorów – administracji państwowej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych. Projekty o podobnym lub tożsamym charakterze:
1.    Projekt „Copernico” –  pilotażowy służący poprawie warunków pracy osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, dofinansowany ze środków Leonardo da Vinci, realizowany w latach 2002-2005. Projekt był realizowany w partnerstwie narodowym z Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i ponadnarodowym z Fundacjami i Uniwersytetami w Hiszpanii i Portugalii. Uzyskane efekty: zbadanie sytuacji niepełnosprawnych studentów i absolwentów wyższych uczelni w Polsce pod kątem możliwości właściwego funkcjonowania na rynku pracy, poznanie oczekiwań wobec pracy zawodowej niepełnosprawnych studentów, kontakty i seminaria z pracodawcami i organizacjami pracodawców, szkolenia i staże dla 35 uczestników projektu, wydanie materiałów na płytach CD dla studentów i absolwentów.
2.    Reaktywacja – program aktywizacji społecznej młodzieży zrzeszonej w Polskim Związku Niewidomych przeprowadzony w ramach Programu Phare 2001 „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. Małe Dotacje w roku 2004. Projekt był realizowany w roku 2004. Uzyskane efekty: zaktywizowanie i przeszkolenie 35 młodych ludzi do pracy społecznej w PZN, do podjęcia dalszej nauki lub pracy zawodowej, wydanie publikacji podsumowującej efekty projektu, powstanie grup młodzieżowych w ramach Związku, których przedstawiciele piszą projekty, zdobywają pieniądze i je realizują. 
3.     Projekt Per linguas mundi ad laborem. „Przez języki świata do pracy”, ze środków Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL realizowany w latach 2004-2007 w partnerstwie narodowym z PFRON, APS w Warszawie, KUL w Lublinie i UW i ponadnarodowym. Uzyskane efekty to: wyszkolenie 20 lektorów i nauczycieli języka angielskiego w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania osób niewidomych, stworzenie modelowego systemu wdrażania szkoleń zawodowych dla osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie szkoleń językowych dla 80 osób, stworzenie ośrodka doradztwa zawodowego, adaptacja do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem istniejących programów nauczania, przygotowanie i wdrożenie programu nauczania języków obcych z wykorzystaniem powstałych pomocy tyflodydaktycznych, opracowanie podręczników dobrych praktyk w adaptacji materiałów do nauczania osób z dysfunkcją wzroku, opracowanie podręcznika metodycznego do nauczania języków obcych, opracowanie testów osiągnięć kompetencji językowych dla uczestników kursów języka angielskiego, testów kompetencji zawodowych.
4.    Dwa programy kompleksowej rehabilitacji osób ociemniałych i tracących wzrok w ramach  Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności ze środków PFRON, realizowane w latach 2005-2009.  Programy te mają na celu poprawienie jakości i przyspieszenie procesu rehabilitacji osób nowo ociemniałych związanego z włączeniem się w życie społeczne i wejściem na rynek pracy. Program kompleksowej rehabilitacji osób ociemniałych i tracących wzrok „Centrum – Północ – Południe”. Uzyskane efekty: utworzenie centrum informacyjno-doradcze w Biurze ZG PZN, utworzenie i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dodatkowych pracowni rehabilitacyjnych w  Ośrodkach PZN w Muszynie i Ustroniu Morskim, podniesienie kwalifikacji całego personelu w tych ośrodkach, przeszkolenie 520 osób w ramach wzorcowych turnusów w ww. ośrodkach dla nowo ociemniałych, osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, niewidomych rodziców wychowujących dzieci, wypracowanie 6 wzorcowych programów rehabilitacyjnych dla nowo ociemniałych, osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, dla instruktorów orientacji przestrzennej i osób korzystających z niej, dla niewidomych chorych na cukrzycę, nauki podpisywania się osób niewidomych oraz dla niewidomych rodziców wychowujących dzieci. Program aktywnej rehabilitacji osób ociemniałych w zakresie lokomocji „Zielone światło dla białej laski” .  Uzyskane efekty: wyszkolenie 12 instruktorów orientacji przestrzennej,  przeszkolenie w miejscu zamieszkania 224 osób z uszkodzonym wzrokiem, zakupienie 1089 różnorodnych białych lasek i przekazanie ich niewidomym oraz stworzenie w każdym województwie wzorcowego banku białych lasek, udzielenie porad 1020 osobom na temat samodzielnego poruszania się.
5.    Projekt „Punkt informacji i promocji zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących”  ze środków EFS, realizowany w latach 2005-2008. Uzyskane efekty to: kampania mająca na celu zmianę świadomości pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz promującą zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących,  zorganizowanie 118 spotkań dla pięciu tysięcy osób – pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, przedstawicieli resortów, administracji rządowej i samorządowej; wydanie dwóch broszur i trzech ulotek o tym jak zatrudnić osobę niewidomą, film promujący możliwości zawodowe niewidomych, które trafiły do 500 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy i instytucji pośredniczących w zatrudnieniu, jednostek rządowych i samorządowych, strona internetowa ze wskazówkami dla pracodawców i osób poszukujących pracy, giełda pracy, spoty reklamowe emitowane w I programie PR i Radiu BIS, kampania medialna, lobbing na rzecz uproszczenia procedur legislacyjnych, zatrudnienie kilku osób niewidomych.
6.    Projekt „Kuźnia" – warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych twórców i artystów, ze środków EFS, realizowany w latach 2006-2008. Uzyskane efekty to: udzielenie wsparcia 45 osobom niewidomym uzdolnionym artystycznie w wejściu na rynek pracy, zmiana postaw potencjalnych pracodawców i odbiorców wobec twórczości osób z uszkodzonym wzrokiem poprzez zorganizowanie 20 imprez tematycznych i wydanie 6 publikacji książkowych i fonograficznych.
7.    Partnerstwo na rzecz zwiększenia dostępności rynku pracy dla osób niewidomych realizowane w partnerstwie narodowym z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Agencją Handisoft z Krakowa, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia, Fundacją na rzecz Dzieci Niewidomych i Niedowidzących i ponadnarodowym w latach  ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w latach 2006-2008. Uzyskane efekty to:  podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 beneficjentów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększenie świadomości pracodawców z woj. małopolskiego, wydanie publikacji –„Poradnik dla wyższych uczelni” składającej się z 6 części:  uczelnia dostępna, adaptacja stanowiska komputerowego, adaptacja materiałów, prawo autorskie, dostępność stron www, system Daisy, wydanie kilku innych publikacji o niewidomych i słabowidzących studentach, dostępności polskich uczelni dla niepełnosprawnych, sprawność komunikacji uczestników projektu, sztuki walki dla niewidomych, kreowaniu wizerunku. Opracowanie analiz o programach pomocowych i źródłach finansowania dla niewidomych i technologiach komputerowych. Wszystkie materiały są do pobrania na stronie internetowej FIRR.
8.    Projekt „Wyszkolenie asystentów zawodowych osób niewidomych i słabowidzących „Asystent” ze środków EFS, realizowany w latach 2006-2007. Uzyskane efekty to: wypracowanie modelu kształcenia specjalistów do pełnienia funkcji asystenta zawodowego osoby z uszkodzonym wzrokiem (programu i metodyki szkolenia), wyszkolenie 16 asystentów zawodowych, promocja usług oferowanych przez asystentów, wydanie słownika rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących, produkcja filmu poświęconego roli asystenta zawodowego, wydanie broszury i ulotki dotyczącej zawodu asystenta i adaptacji miejsca pracy.
9.    Projekt wymian i staży Szwecja Polskim Niewidomym – wymiana dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego, realizowany w ze środków Programu Leonardo da Vinci w 2007 roku w partnerstwie z Wydziałem ds. Zatrudnienia Osób Niewidomych i Słabowidzących Krajowej Agencji Rynku Pracy w Szwecji. Uzyskane efekty: wyszkolonych 8 pracowników Związku, materiał omawiający szczegółowo doświadczenia z wizyty, próba implementacji doświadczeń szwedzkich rozwiązań systemowych.
10.    Projekt „Dans Le Noir” – restauracja serwująca jedzenie w ciemności, dofinansowany ze środków Hotelu Nowotel w Warszawie w 2008 r. Uzyskane efekty: zatrudnienie kilkunastu osób niewidomych, popularyzacja problematyki i możliwości osób z uszkodzonym wzrokiem w społeczeństwie.
11.    Projekt pilotażowy „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”, realizowany ze środków EFS i PFRON w grudniu 2008 r. i przez cały 2009 r. Projekt, mający na celu przygotowanie do aktywności zawodowej osób niewidomych, które kończą szkoły lub są rok po jej ukończeniu. Realizowany w partnerstwie z PFRON i Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Uzyskane efekty: udział ponad 200 osób niewidomych i słabowiądzących w projekcie; stworzenie dla beneficjentów indywidualnych ścieżek kariery zawodowej; warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe, rehabilitacja uzupełniająca, staże zawodowe, szkolenia dla rodziców/opiekunów.
12.    Szkolenia dla różnych grup zawodowych realizowane przez Związek od kilkudziesięciu lat, w roku 2009 dofinansowywane przez PFRON. Uzyskane efekty: przeszkolenie 170 osób – na warsztatach komputerowych,  niewidomych masażystów, dziennikarzy, nauczycieli, tłumaczy, muzyków, stroicieli fortepianów, akustyków, operatorów dźwięku, pracowników upowszechniania kultury i studentów studiujących na ostatnim roku studiów tych kierunków. 
13.    Projekt „Zawód asystenta technologicznego dla osób z dysfunkcją wzroku” realizowany ze środków PFRON w roku 2009. Celem projektu było przeszkolenie 34 asystentów, stworzenie pracowni szkoleniowej, analiza porównawcza programów powiększających, screenreaderów, sprzętu optycznego, sprzętu codziennego użytku, strategii mobilności, sprzętu pomocnego w edukacji i zatrudnieniu. W projekcie z porad skorzystało około 100 osób niewidomych i słabowidzących.
14.    Program „Młodzież w Działaniu”  realizowany od 2007 do 2010 r., w ramach Europejskiego programu, finansowanego przez Komisję Europejską. Program ma na celu aktywizację społeczną i zawodową młodych osób poprzez wolontariat- jako skuteczny sposób wprowadzenia na rynek pracy. W ramach programu 32 osoby wyjechały z PZN na wolontariat zagraniczny (Belgia, Ukraina, Irlandia, Niemcy, Czechy). Uczestnicy tych projektów zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe, nauczyli się samodzielności, zarządzania własnymi pieniędzmi, poznali język obcy i uaktywnili się społecznie.

W projektach brali udział beneficjenci z całej Polski, każdy projekt wymagał opracowania specjalistycznego, autorskiego programu, projekty pozwoliły wzbogacić doświadczenie pracowników PZN oraz stworzyć bazę wiedzy dostępną na stronie internetowej www.pzn.org.pl  Zrealizowane projekty związane z aktywizacją zawodową miały wysoki wskaźnik zatrudnienia beneficjentów.