"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

01-08-2011

Opis projektu

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 2000 osób niewidomych (800 kobiet i 1200 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 01.09.2012 do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 • rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno – zawodowej 2000 osób niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego,
 • wypromowanie aktywności społeczno – zawodowej osób niewidomych wśród ich otoczenia na rzecz zmiany utrwalonych postaw społecznych,
 • zapewnienie wsparcia osób niewidomych w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu
 • podcelem równościowym projektu jest „zwiększenie szans zawodowych młodych kobiet niewidzących na rynku pracy i rynku edukacyjnym, przyczyniające się do zwiększenia ich niezależności ekonomicznej.

Termin realizacji projektu

Od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r.

Zakres zadań merytorycznych Lidera i partnerów projektu

Do zadań merytorycznych Lidera projektu należy zarządzanie projektem i jego promocja w tym:

 • monitoring realizacji projektu,
 • opracowanie strategii promocji i upowszechniania rezultatów projektu wraz  z zaprojektowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej,
 • realizację działań informacyjnych o realizacji projektu – ogłoszenia w mediach ogólnopolskich,
 • bieżąca promocja projektu,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji upowszechniającej rezultaty projektu,
 • opracowanie i wydanie podręcznika dobrych praktyk.

Do zadań merytorycznych Partnerów projektu należy przeprowadzenie działań w celu:

 • rekrutacji osób niewidomych,
 • opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) i poradnictwo zawodowe dla 2000 osób niewidomych,
 • ukończenia przez 800 osób niewidomych warsztatów aktywizacji zawodowej,
 • odbycia staży rehabilitacyjnych przez 300 osób niewidomych,
 • ukończenia szkoleń zawodowych przez 450 osób niewidomych,
 • ukończenia przez 350 osób niewidomych szkoleń i kursów z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych,
 • kontynuacji lub rozpoczęcia nauki przez 400 osób,
 • podjęcia pracy przez 300 osób,
 • ukończenie przez 1000 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia).

Formy wsparcia, jakie mogą uzyskać beneficjenci ostateczni:

 • zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, ułatwiającej wchodzenie w interakcje społeczne,
 • szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych.
  Celem szkoleń i kursów jest przygotowanie osób niewidomych do wejścia na rynek pracy. Kursy z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych mają na celu nabycie umiejętności korzystania z: bankowości elektronicznej, e-podpisu, telefonu komórkowego, multimediów cyfrowych np. radia internetowego itp.),
 • kursy języków obcych,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej.
  Warsztaty będą prowadzone przez różnych specjalistów, takich jak: psycholog, doradca zawodowy, trener motywacji, prawnik, tyflopedagog, osoba niewidoma aktywna na rynku pracy,
 • szkolenia zawodowe.
  Są to szkolenie m.in. obsługa biura i recepcji, pracownik call-center, pracownik biurowy z językiem angielskim i elementami księgowości, szkolenia zawodowe z zakresu transkrypcji i redakcji tekstów, kurs asystencko-sekretarski,
 • szkolenie zawodowe w pobliżu miejsca zamieszkania dobrane według potrzeb i zainteresowań uczestnika projektu.
  Mogą to być różnego rodzaju szkolenia zawodowe, typu: masaż (np. kursy masażu I i II stopnia, masaż limfatyczny, masaż Ayurweda, masaż antycellulitowy, masaż gorącymi kamieniami, masaż stóp, terapia przeciwobrzękowa i inne), florystyka (m.in. nauka układania bukietów, tworzenie kompozycji przy użyciu mokrej gąbki florystycznej, tworzenie kompozycji w koszu, nauka dekorowania wianków, florystyczne pakowanie prezentów, kompozycje świąteczne), kadry i płace (w programie m.in. zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, naliczania wynagrodzeń i zasiłków, ustalania i udzielania urlopów pracowniczych, kodeks pracy, podstawowe zasady prawa pracy) i inne,
 • odbycie stażu rehabilitacyjnego,
  staż rehabilitacyjny będzie trwał od 3 do 4 miesięcy.
 • spotkania i współpraca z 1200 pracodawcami.
  W ramach projektu będą prowadzone działania, których celem będzie pomoc w znalezieniu miejsc na odbycie stażu i miejsc zatrudnienia,
 • podjęcie nauki lub kontynuacja nauki.
  Decyzję o udzieleniu wsparcia w tym działaniu oraz formę tego wsparcia należy podjąć po konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, ew. innym specjalistą.
  W ramach tego działania można przyznać następujące rodzaje wsparcia:
  • opłata czesnego, wpisowego za szkołę, studia, studia podyplomowe, kształcenie  e-learningowe, koszty internatu,; opłata czesnego za 1 lub więcej semestrów, w zależności od terminu przystąpienia danej osoby do projektu oraz uzyskania pisemnej informacji o zaliczeniu poprzedniego semestru nauki finansowanego w ramach wsparcia w tym projekcie (jeśli nie jest refundowane przez PFRON w ramach innych programów, jak np. Student),
  • zakup pomocy naukowych w zależności od potrzeb osoby niewidomej,
  • konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania.

Warunkiem otrzymania wsparcia w finansowaniu czesnego w kolejnym semestrze nauki jest przedstawienie zaświadczenia o zaliczeniu poprzedniego semestru.
W ramach rekrutacji uczestników/czek zastosowane są procedury uniemożliwiające bezpośrednią i pośrednią dyskryminację. Podczas rekrutacji stosowana jest zasada równości szans co do wieku, płci, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, pochodzenia czy wyznania. Rekrutacja uczestników/czek została rozpoczęta w pierwszej fazie realizacji projektu i trwać będzie w sposób ciągły maksymalnie przez 21 miesięcy. Rekrutacja skierowana jest do osób niewidomych nastawionych pro zawodowo, chcących być aktywnymi zawodowo. Przeprowadzona jest m.in. wśród uczniów i absolwentów wszystkich ośrodków szkolno- wychowawczych dla niewidomych i słabo widzących na terenie całej Polski przez TOnO; wśród osób uczących się w szkołach ogólnodostępnych oraz wśród dorosłych osób niewidomych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (PZN) oraz przez działania informacyjno-promocyjne skierowane do osób niewidomych pro aktywnych zawodowo z terenu całej Polski. Na spotkania rekrutacyjne osoby niewidome są zapraszane wraz z osobami z otoczenia – osoby z tych dwóch grup są rekrutowane do projektu jednocześnie. Projektodawcy kierują niniejszy projekt do osób niewidomych, które w chwili przystępowania do projektu winni spełniać następujące warunki:

 • - posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, symbol 04-O lub równoważnego;
 • - bycie nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
 • - ukończenie 16 r. ż. - do kobiety 59 r. ż., mężczyźni – 64 r.ż.;
 • - rodzin, opiekunów i otoczenia osób niewidomych, które ukończyły 16 r, ż.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji”
w 4 etapach, w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2014 r. z zaznaczeniem, że w okresie od 01.05.2014 do 31.05.2014 wprowadzona będzie rekrutacja fakultatywna, w ramach której zrekrutowanych będzie 50 osób niewidomych na wypadek rezygnacji osób niewidomych
z projektu ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną itp.
Proces rekrutacji potwierdzą informacje o miejscach i terminach naboru kandydatów zamieszczone na stronie internetowej projektu, na stronach internetowych Partnerów,
w ogłoszeniach mediów, w ogłoszeniach internetowych, ulotkach oraz plakatach rozmieszczanych w miejscach publicznych, tj. UP, PCPR, MOPS, szkołach itp.