"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

06-09-2011

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III

Informacje o projekcie.

Projekt pn. "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" jest projektem systemowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych PFRON. Jest to projekt
ogólnopolski realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 2-ma organizacjami. Każdy z Partnerów ma wieloletnie doświadczenie oraz posiada
zaplecze konieczne dla realizacji założonych działań.

Liderem projektu jest: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami są: Polski Związek Niewidomych oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Projekt jest kontynuacją projektu  pn. "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II". W oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektu pilotażowego oraz jego drugiej edycji,
jak również potencjał Lidera i Partnerów wsparcie kierowane jest ponownie do grupy osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób niewidomych. Wśród osób niepełnosprawnych w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby niewidome. W tej grupie jedynie 10% osób znajduje zatrudnienie, w tym jedynie 5% na otwartym rynku pracy. Dodatkowym wskaźnikiem obrazującym
trudną sytuację tej grupy osób jest niski procent zatrudnionych kobiet z tym rodzajem niepełnosprawności

Termin realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.08.2013
    

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 2000 osób niewidomych (800 kobiet i 1200 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 01.09.2012 do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 • rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno – zawodowej 2000 osób niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego,
 • wypromowanie aktywności społeczno – zawodowej osób niewidomych wśród ich otoczenia na rzecz zmiany utrwalonych postaw społecznych,
 • zapewnienie wsparcia osób niewidomych w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu
 • podcelem równościowym projektu jest „zwiększenie szans zawodowych młodych kobiet niewidzących na rynku pracy i rynku edukacyjnym, przyczyniające się do zwiększenia ich niezależności ekonomicznej.

Termin realizacji projektu

Od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r.

Zakres zadań merytorycznych Lidera i partnerów projektu

Do zadań merytorycznych Lidera projektu należy zarządzanie projektem i jego promocja w tym:

 • monitoring realizacji projektu,
 • opracowanie strategii promocji i upowszechniania rezultatów projektu wraz  z zaprojektowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej,
 • realizację działań informacyjnych o realizacji projektu – ogłoszenia w mediach ogólnopolskich,
 • bieżąca promocja projektu,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji upowszechniającej rezultaty projektu,
 • opracowanie i wydanie podręcznika dobrych praktyk.

Do zadań merytorycznych Partnerów projektu należy przeprowadzenie działań w celu:

 • rekrutacji osób niewidomych,
 • opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) i poradnictwo zawodowe dla 2000 osób niewidomych,
 • ukończenia przez 800 osób niewidomych warsztatów aktywizacji zawodowej,
 • odbycia staży rehabilitacyjnych przez 300 osób niewidomych,
 • ukończenia szkoleń zawodowych przez 450 osób niewidomych,
 • ukończenia przez 350 osób niewidomych szkoleń i kursów z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych,
 • kontynuacji lub rozpoczęcia nauki przez 400 osób,
 • podjęcia pracy przez 300 osób,
 • ukończenie przez 1000 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia).

Formy wsparcia, jakie mogą uzyskać beneficjenci ostateczni:

 • zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, ułatwiającej wchodzenie w interakcje społeczne,
 • szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych.
  Celem szkoleń i kursów jest przygotowanie osób niewidomych do wejścia na rynek pracy. Kursy z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych mają na celu nabycie umiejętności korzystania z: bankowości elektronicznej, e-podpisu, telefonu komórkowego, multimediów cyfrowych np. radia internetowego itp.),
 • kursy języków obcych,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej.
  Warsztaty będą prowadzone przez różnych specjalistów, takich jak: psycholog, doradca zawodowy, trener motywacji, prawnik, tyflopedagog, osoba niewidoma aktywna na rynku pracy,
 • szkolenia zawodowe.
  Są to szkolenie m.in. obsługa biura i recepcji, pracownik call-center, pracownik biurowy z językiem angielskim i elementami księgowości, szkolenia zawodowe z zakresu transkrypcji i redakcji tekstów, kurs asystencko-sekretarski,
 • szkolenie zawodowe w pobliżu miejsca zamieszkania dobrane według potrzeb i zainteresowań uczestnika projektu.
  Mogą to być różnego rodzaju szkolenia zawodowe, typu: masaż (np. kursy masażu I i II stopnia, masaż limfatyczny, masaż Ayurweda, masaż antycellulitowy, masaż gorącymi kamieniami, masaż stóp, terapia przeciwobrzękowa i inne), florystyka (m.in. nauka układania bukietów, tworzenie kompozycji przy użyciu mokrej gąbki florystycznej, tworzenie kompozycji w koszu, nauka dekorowania wianków, florystyczne pakowanie prezentów, kompozycje świąteczne), kadry i płace (w programie m.in. zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, naliczania wynagrodzeń i zasiłków, ustalania i udzielania urlopów pracowniczych, kodeks pracy, podstawowe zasady prawa pracy) i inne,
 • odbycie stażu rehabilitacyjnego,
  staż rehabilitacyjny będzie trwał od 3 do 4 miesięcy.
 • spotkania i współpraca z 1200 pracodawcami.
  W ramach projektu będą prowadzone działania, których celem będzie pomoc w znalezieniu miejsc na odbycie stażu i miejsc zatrudnienia,
 • podjęcie nauki lub kontynuacja nauki.
  Decyzję o udzieleniu wsparcia w tym działaniu oraz formę tego wsparcia należy podjąć po konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, ew. innym specjalistą.
  W ramach tego działania można przyznać następujące rodzaje wsparcia:
  • opłata czesnego, wpisowego za szkołę, studia, studia podyplomowe, kształcenie  e-learningowe, koszty internatu,; opłata czesnego za 1 lub więcej semestrów, w zależności od terminu przystąpienia danej osoby do projektu oraz uzyskania pisemnej informacji o zaliczeniu poprzedniego semestru nauki finansowanego w ramach wsparcia w tym projekcie (jeśli nie jest refundowane przez PFRON w ramach innych programów, jak np. Student),
  • zakup pomocy naukowych w zależności od potrzeb osoby niewidomej,
  • konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania.

Warunkiem otrzymania wsparcia w finansowaniu czesnego w kolejnym semestrze nauki jest przedstawienie zaświadczenia o zaliczeniu poprzedniego semestru.
W ramach rekrutacji uczestników/czek zastosowane są procedury uniemożliwiające bezpośrednią i pośrednią dyskryminację. Podczas rekrutacji stosowana jest zasada równości szans co do wieku, płci, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, pochodzenia czy wyznania. Rekrutacja uczestników/czek została rozpoczęta w pierwszej fazie realizacji projektu i trwać będzie w sposób ciągły maksymalnie przez 21 miesięcy. Rekrutacja skierowana jest do osób niewidomych nastawionych pro zawodowo, chcących być aktywnymi zawodowo. Przeprowadzona jest m.in. wśród uczniów i absolwentów wszystkich ośrodków szkolno- wychowawczych dla niewidomych i słabo widzących na terenie całej Polski przez TOnO; wśród osób uczących się w szkołach ogólnodostępnych oraz wśród dorosłych osób niewidomych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (PZN) oraz przez działania informacyjno-promocyjne skierowane do osób niewidomych pro aktywnych zawodowo z terenu całej Polski. Na spotkania rekrutacyjne osoby niewidome są zapraszane wraz z osobami z otoczenia – osoby z tych dwóch grup są rekrutowane do projektu jednocześnie. Projektodawcy kierują niniejszy projekt do osób niewidomych, które w chwili przystępowania do projektu winni spełniać następujące warunki:

 • - posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, symbol 04-O lub równoważnego;
 • - bycie nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
 • - ukończenie 16 r. ż. - do kobiety 59 r. ż., mężczyźni – 64 r.ż.;
 • - rodzin, opiekunów i otoczenia osób niewidomych, które ukończyły 16 r, ż.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji”
w 4 etapach, w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2014 r. z zaznaczeniem, że w okresie od 01.05.2014 do 31.05.2014 wprowadzona będzie rekrutacja fakultatywna, w ramach której zrekrutowanych będzie 50 osób niewidomych na wypadek rezygnacji osób niewidomych
z projektu ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną itp.
Proces rekrutacji potwierdzą informacje o miejscach i terminach naboru kandydatów zamieszczone na stronie internetowej projektu, na stronach internetowych Partnerów,
w ogłoszeniach mediów, w ogłoszeniach internetowych, ulotkach oraz plakatach rozmieszczanych w miejscach publicznych, tj. UP, PCPR, MOPS, szkołach itp.

19-07-2011

Partnerstwo w projekcie

Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” jest projektem realizowanym w oparciu o zasadę partnerstwa. Liderem projektu, czyli główną instytucją realizującą projekt, jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast jego Partnerem jest Polski Związek Niewidomych oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Partner realizuje wszystkie działania merytoryczne związane z udzielaniem wsparcia, prowadzeniem warsztatów, pomocą udzielaną uczestnikom projektu.