"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

07-09-2011

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki  nad Ociemniałymi to drugi Partner realizujący projekt. Organizacja realizuje swoje cele poprzez różne działy - placówki, które ze sobą ściśle i harmonijnie współpracują.
Projekt ten będzie realizowany przez Dział ds. Absolwentów TOnO – dział odpowiedzialny za rehabilitację społeczną, zawodową i zatrudnianie niewidomych. W projekt będzie włączona wysokiej klasy kadra Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (nauczyciele: zawodu, orientacji przestrzennej, informatyki; tyflopedagodzy; psychologowie; lekarze, okuliści; rehabilitanci i rehabilitanci widzenia, terapeuci itp.) posiadająca z wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi. Towarzystwo zatrudnia łącznie 558 osób, w tym 244 osoby kadry pedagogicznej, 24 osoby personelu medycznego i 59 osób  niepełnosprawnych. W projekcie będą mogły wziąć udział również osoby, które odbywały w TOnO  różne staże i praktyki np. słuchacze Podyplomowych Studiów doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych. Tak jak w każdym z dotychczas realizowanych przez TOnO projektów zatrudnione zostaną osoby niewidome jako eksperci i specjaliści.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi istnieje blisko 100 lat (1911 - rok rozpoczęcia działalności).
W ramach działalności statutowej od początku prowadzi m.in. rehabilitację zawodową, społeczną i zatrudnianie osób niewidomych.
Obecnie Towarzystwo prowadzi :
·    w Warszawie: Dom Dziecka Niewidomego,
·    w Laskach: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej  (z filią w Rabce) i Centrum Rehabilitacji Zawodowej, bibliotekę brajlowską i publikacji multimedialnych, oraz  dział wydawnictw dla niewidomych, a także dział tyflologii i dział absolwentów,
·    w Żułowie:  Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet,
·    w Niepołomicach:  Dom dla Niewidomych Mężczyzn,
·    w Gdańsku – Sobieszowie: Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy dla Niewidomych.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi działa także jako Instytucja Szkoleniowa i Agencja Zatrudnienia.
Głównym miejscem realizacji projektu będzie siedziba Towarzystwa -  Laski, a także placówki w Rabce i Sobieszewie. Podobnie, jak w projekcie pilotażowym, wykorzystane będą budynki: siedziby Działu ds. Absolwentów, szkolne, internatowe, rehabilitacji zawodowej oraz pomieszczenia: pokój porad indywidualnych; sala konferencyjna; gabinety lekarskie; pracownie: rehabilitacji widzenia i orientacji przestrzennej,  zawodowe, psychologiczne, rehabilitacyjne i inne wraz z wyposażeniem, a także kuchnie i stołówki. We wszystkich budynkach jest dostęp do urządzeń sanitarnych. Budynki i teren we wszystkich placówkach jest zabezpieczony i przystosowany do samodzielnego poruszania się osób niewidomych.
W projekcie wykorzystane zostaną przede wszystkim zasoby Działu ds. Absolwentów, w tym pokój porad indywidualnych tj. 7 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy,  3 monitory brajlowskie, drukarka brajlowska, programy powiększające i głośno mówiące, kserokopiarka itp.  Poza tym w miarę potrzeb, będzie można korzystać ze specjalistycznego sprzętu zarówno komputerowego, jak i rehabilitacyjnego i innego, w jaki wyposażone są klasy, pracownie, gabinety, sale rehabilitacyjne itp.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi działa na terenie całego kraju. Możliwość działania jest podobna we wszystkich województwach. Siedzibą Towarzystwa są Laski k/Warszawy i tutaj głównie będzie realizowany projekt.  Można dla potrzeb projektu wykorzystać budynek naszej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce (filia Ośrodka w Laskach)- woj. małopolskie; teren i budynki naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Sobieszewie – woj. pomorskie.  Placówki te są przystosowane i wyposażone dla potrzeb osób niewidomych. Informacje na stronie TOnO - www.promocjaikariera.pl